Instruks oppmann

 • Utføre oppgaver rundt laget som ikke er treningsrelatert.
 • Fremlegge politiattest til daglig leder. Gjelder for alle som er i kontakt med mindreårige under 18 år.
 • Sjekke kampoppsett for sesongen og omberamme innen frister.
 • Sende ut info via mail/skriv til lagets spillere/foresatte. Eksempelvis dugnader.
 • Organisere dugnader. Til hver kamp skal det settes opp to foreldre i sekretariatet, og en i kafè. Eventuelt skaffe sponsorer. Laget er selv ansvarlig for egen økonomi.
 • Komme med innspill til Voll web side.
 • Sørge for at det er nok spillere og at foreldre bidrar med kjøring.
 • Ha kontroll på tildelt "trenerbag" med drakter, vester, fløyte, isposer og tape.  Oppmann skaffer denne tilveie før sesongstart. 
  Leveres inn etter sesongslutt.  Denne medbringes på alle kamper/turneringer.
 • Melde på laget til ulike turneringer, etter å først ha sjekket stemning for aktuell turnering.
  Styret gir retningslinjer for overnattingsturneringer.
 • Søke om eventuelle dispensasjoner til NHF Region SørVest.
 • Holde seg oppdatert på info fra www.handball.no Region SørVest.
 • Bistå trener dersom behov for dette.
 • Være bindeledd mellom håndballstyret og laget. (Trener, spillere og foresatte)
 • Delta på oppmann/foreldrekontakt møter.
 • Sørge for at medlemsregistrering alltid er oppdatert i Klubbadmin.
 • Holde kontroll på medlemsinformasjon som navn, adresse, foresatte, tlf og e-mail adresse.
 • Melde fra til styret om laget opprettholdes for neste sesong.  Meldes til håndball styret i mars/april.
 • Melde fra om ønsket treningstid for neste sesong.  Gjøres i mars/ april.
 • Delta i organiseringen av lagets turneringer eller kamper på hjemmebane - sekretæriat, poengtavle, tidtaking,
  dommer, kafé salg og andre ting som behøves for det aktuelle arrangement.

OBS! Lisens: Før nyttår det året spillerne fyller 13 år må oppmann sørge for at den enkelte løser lisens. Dersom lisens ikke er ordnet, er spiller ikke godkjent, og klubben blir bøtelagt. Lisens er den enkelte spillers eget ansvar å løse/betale. Husk å få KID nr. Registrering gjøres av styret.


Trygg transport
Lagene våre deltar i turneringer og kamper hvor man er avhengig av transport med buss eller bil. Vi vet at bruk av sikkerhetsbelte reduserer risikoen for skader, og ønsker derfor at lagledere og foreldre ser til at alle bruker sikkerhetsbelte under transport.
Vi anmoder derfor også om at man kun benytter busser med sikkerhetsseler montert. Vi oppfordrer også lederne for det enkelte lag å sørge for at foreldre/foresatte som deltar ved slike transporter blir gjort kjent med våre forventninger om at alle bruker sikkerhetsbelte!

Det er også et ufravikelig krav fra Voll IL at det ikke fraktes flere personer enn tillatt i hvert enkelt kjøtetøy.  Foreldre som kjører til kamper skal informeres om dette.